រៀបការស្នើរសុំដក់ប្រាក់ ជាមួយ Tovchat

លោកអ្នកអាចធ្វើការស្នើរសុំដកប្រាក់ តាមធនាគា ដូចជា ABA, Wing, Paypal.

ចំពោះការស្នើសុំដកប្រាក់​ មានរយះពេល 5-7 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃបុណ្យ ិងថ្ងៃឈប់សំរាកផ្សេងៗ ទៅតាមកាលវិភាគរបស់រដ្ធ ។ ចំនួនទឹកប្រាកដែរអាចស្នើរសុំដក់ប្រាក់​ អ្នកត្រូវមាន 10$ ឡើងទៅ មួយថ្ងៃអ្នកអាចស្នើរសុំដក់ទឹកប្រាក់បាន 200$ ។ ការស្នើរសុំដក់ប្រាក់ទទួលបានជោគជ័យ អ្នកនឹងទទួលបាន វិក័យបត្រទទួលប្រាក់ នៅក្នុង Email ឬ សារក្នុងគណនី Tovchat របស់អ្នក។ ចំពោះថ្ងៃសេវាផ្ញើរប្រាក់ទៅតាម ធនាគាផ្សេងៗ ជាបន្ទុករបស់អ្នកស្នើរសុំ យើងនឹងកាត់ថ្ងៃសេវាតាមខាងក្រោមនេះ:

-ការស្នើរដកប្រាក់តាមធនាគា និងថ្លៃសេវាផ្ញើរ

1.ABA Bank ថ្លៃសេវាផ្ញើរ(ក្នុងស្រុក) 0.00$ 

2.Wing Money សម្រាប់គណនី 0.50$ សម្រាប់តាមលេខទូរសព្ទ 1.00$

3.Paypal ថ្លៃសេវា 1.00$

-រៀបការស្នើសុំដកប្រាក់: 

  1. ABA Bank  ជ្រើសរើសយក Bank បំពេញ ដូចខាងក្រោម:

2. Wing Money  ជ្រើសរើសយក Bank សម្រាប់ផ្ញើរទៅគណនី Wing របស់អ្នក សូម បំពេញ ដូចខាងក្រោម:

2. Wing Money  ជ្រើសរើសយក Bank សម្រាប់ផ្ញើរទៅលេខទូរសព្ទផ្ទាល់ របស់អ្នក សូម បំពេញ ដូចខាងក្រោម:

2. Paypal  ជ្រើសរើសយក Paypal  សូម បំពេញ ដូចខាងក្រោម:

*** សារពិសេស: សូមចង់ចាំថាមានតែគណនីពិត និងគណនីដែរមានភាពស្មោះត្រង់ប៉ុន្នោះដែរអាច ទទួលប្រាក់ពេល ក្រុមហ៊ុនពិនិត្យរួចរាល់ ហើយក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធលុបចោលការស្នើរសុំដកប្រាក់ គណនីណាដែរ មិនមានភាពស្មោះត្រង់ និងគណនីដែរខុសគោលការណ៏ ក្រុមហ៊ុន នឹងត្រូវដក់ចេញ ពីកម្មវិធី. 

 


Tovchat

2 Blog posts

Comments
Kim Hak 15 w

Wow

 
 
M Shakeeb Hassan 17 w

Hy

 
 
ប្រុសធា ត្បូងឃ្មុំ 18 w

អរគុណច្រើន

 
 
Nhoeun ChomRoeun 18 w

Gd